Shino Mug
  • Shino Mug

    $45.00Price

    Wood fired mug. Cone 10, reduction cooled, shino glaze. 11 oz